Autentificare Inregistrare
Nume utilizator:
Parola:
| Ati uitat parola?
Nume utilizator*:
Adresa de e-mail:
* Nu folositi diacritice!
Trimitem parola pe e-mail
Categorii

Fara categorie

Documentele necesare la dosarul pentru cererea unică de plată

2015. mai 13. 12:09 | Update: 2015. mai 13. 10:11 newsbihor.ro

APIA Centrul Judeţean Bihor informează potenţialii beneficiari ai plăţilor unice cu privire la documentele generale obligatorii care trebuie depuse la dosarul Cererii unice de plată pentru suprafaţă în anul 2015, ca urmare a modificărilor aduse OMADR 619/2015.

La depunerea cererii unice de plată, fermierii trebuie să prezinte la APIA:

a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport;

b) dovada deţinerii unui cont bancar activ;

c) procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii unice de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relaţia cu APIA.

Documentele care fac dovada utilizării legale a terenului:

1) adeverinţa eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, fără a mai fi nevoie şi de copia după Registrul agricol.

2) pentru terenul aflat la dispoziţia fermierului, în proprietatea sa, se prezintă copii conform cu originalul ale titlului de proprietate sau ale altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului. În cazul în care fermierul persoană fizică nu deţine titlul de proprietate, poate prezenta în locul acestuia adeverinţa eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, în conformitate cu datele înscrise în registrul agricol, prevăzută la pct. 1), şi o declaraţie pe propria răspundere a fermierului, din care să reiasă motivul privind lipsa titlului de proprietate care se dă în faţa secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau în faţa notarului public.

3) pentru terenul aflat la dispoziţia fermierului sub alte forme decât în proprietatea sa, acesta prezintă tabelul centralizator cuprinzând contractele prevăzute Codul civil, cum ar fi: contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, precum şi contractul de concesiune/arendă încheiat cu Agenţia Domeniilor Statului, fără a mai fi nevoie de copie după contracte.

4) pentru terenul utilizat de fermier aflat la dispoziţia sa sub alte forme decât cele prevăzute la pct. (2) şi (3), acesta prezintă doar adeverinţa eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, această categorie de teren fiind înscrisă la cap. III, rândul 08 “sub alte forme”.

5) pentru identificarea fără echivoc a parcelelor agricole utilizate toţi solicitanţii prezintă tabelul centralizator prevăzut în anexa OMADR 619/2015, întocmit şi semnat de către fermier şi avizat de către primăria pe raza căreia se află terenul.

În 2014, la APIA Centrul Judeţean Bihor s-au depus un număr de 39.326 de cereri pentru plăţi unice pe suprafaţă.

Până la această dată, din totalul de 19.415 femieri programaţi s-au prezentat doar 11.373 ceea ce reprezintă 58,5%.

Până la 15 iunie , data limită de depunere a cererilor, mai sunt 34 de zile, perioadă în care vor trebui preluate cel puţin 27.953 de cereri, ceea ce înseamnă 823/zi, în condiţiile în care APIA Centrul Judeţean Bihor va lucra şi sâmbăta şi duminica.

“Înainte de a veni la APIA toţi fermierii trebuie să se prezinte la primăria pe raza căreia se află terenul utilizat pentru eliberarea Adeverinţei, care este document obligatoriu la dosar, reprezentând condiţie de eligibilitate, pentru vizarea tabelului centralizator şi pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de identificarea terenurilor. Doresc să apreciez efortul reprezentanţilor UAT – urilor de susţinere a fermierilor adresându-le rugămintea ca şi în următoarea lună să facă tot ce le stă în putinţă pentru a elibera adeverinţele şi a viza toate documentele necesare astfel încât să poată depune cererile de plată în termenul legal.Rog fermierii să se prezinte la APIA la data programării iar cei care nu s-au prezentat, deşi au fost programaţi, o pot face în fiecare zi până la data de 15 iunie dorind a preciza faptul că prioritate vor avea cei invitaţi în acea zi, dar funcţionarii APIA vor prelua toti fermierii care se prezintă la Centrele Locale şi la Centrul Judeţean APIA Bihor. Angajaţii instituţiei noastre vor depune toate eforturile pentru a prelua toate cererile fermierilor în termenul legal, până la 15 iunie, dar fără sprijinul reprezentanţilor UAT – urilor şi ai Asociaţiilor crescătorilor de animale care eliberează adeverinţele care dovedesc calitatea de crescător bunle noastre intenţii nu vor putea fi materializate”, a spus Florian Pavel, director executiv al APIA Bihor.

Comentarii

Comentariu nou

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *Inapoi sus pe pagina